Home

Voorganger

Samenkomsten

Zendingsavond

Contact

Anbi info

 

 

 

Vriendenbrief

                   Op de Hoogte   juli en augustus 2020

 

                    Overdenking

 

     Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te

     worden door de duivel. En nadat Hij 40 dagen en 40 nachten gevast had

     kreeg Hij ten laatste honger!                          Mattheüs 4:1,2

 

Het zal duidelijk zijn dat dit extreem lang vasten door de Here Jezus een

deel van Zijn lijden was voor ons, mensen! Voor Zichzelf hoefde Hij niet in

de woestijn te zijn om daar zolang te vasten! Je zou zeggen: Dat is uniek!

Maar anderen waren Hem op deze zelfde weg al voorgegaan.

Zoals Mozes, die in de woestijn de berg Horeb beklom, daar 40 dagen en 40

nachten vastte en van God de 2 Stenen Tafelen ontving.  Deuteronomium 9:9

Dat moet voor Mozes een heel bijzondere tijd geweest zijn.

Daar was hij vol van!  God sprak heel bijzondere tot hem!

 

Wat een diepe teleurstelling als hij uiteindelijk de berg afdaalt en het

volk ondertussen het gouden kalf heeft gemaakt en dat aanbidt.

In zijn boosheid verbrijzelt Mozes die stenen tafelen.       Deut. 9:16-21

Dat voorwerp van afgoderij, dat kalf, vernietigt hij tot stof!

Dan mag Mozes opnieuw tot God naderen op de berg, weer vast hij 40 dagen

en 40 nachten en krijgt hij van God opnieuw 2 Stenen Tafelen.   Deut. 10:10

En weer spreekt God tot hem!

Wat spreekt hieruit de trouw van onze God!!!

 

Een andere Godsman, die ook in de woestijn zolang vastte, was Elia.

Wij kennen hem als de geloofsheld van de Karmel met zijn uitdaging:

  De God Die met vuur zal antwoorden,

  Die zal God zijn in Israel!                           1 Koningen 18:24

                          En God deed dat!!!      1 Koningen 18:38

Dan bedreigt koningin Izebel Elia.                      1 Koningen 19:1,2

Ontmoedigd vlucht Elia de woestijn in, hij is zeer gedeprimeerd!

God grijpt in, bemoedigt en versterkt Elia, die dan in 40 dagen en 40

nachten achter elkaar door de woestijn naar de berg Horeb loopt.   

Dáár spreekt God tot Elia en hij krijgt een nieuwe taak.     1 Kon. 19:8

 

Ziet u de overeenkomst?

Zoals de Here Jezus in de woestijn was, zo waren Mozes en Elia dat ook!

Ook zij vastten daar 40 dagen en 40 nachten, Mozes zelfs tweemaal!

En God spreekt daar heel in het bijzonder tot hen!

 

En juist déze twee mannen verschijnen aan de Here Jezus op de berg van de

verheerlijking. Tezamen zijn zij dan weer in de woestijn!

 

Jezus neemt Petrus, Jakobus en Johannes mee op een hoge berg, in de

                                                                         eenzaamheid. Zíjn gedaante veranderde, Zijn gelaat straalde gelijk de zon. En hun verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken.       Matt. 17:1 – 5

En ook nu spreekt God tot hen!

De Bijbel noemt ons 4 mensen bij name, die nu in de hemel zijn en 3 daarvan zijn hier op de berg van de verheerlijking bijeen!

Ik ben er van overtuigt dat dit wonderbare leiding van onze God is! Uniek!

                                                        Peter D. Kerkhove.    

Verjaardagen

 

juli    : 11: Gerda Jackson: 16: Vera van de Ham; 19: Jan Blokker;

          28: Corrie Vogel.

augustus: 01: Maartje Kerkhove; 14: Vincent van den Ham; 18: Matthias van    

          der Weide; 20: Rie Hendriksen; 26 Lieneke van den Ham; 29: Johan

          Smoorenburg.

 

Vriendenbrief

 

Hierbij ontvangt u weer onze 2-maandelijkse Vriendenbrief. 

Omdat wij u die weer niet in onze samenkomst kunnen geven sturen wij u

die per e-mail. Weten wij van geen e-mail, dan krijgt u die per post.

 

Zending op Haïti

 

In april was dat E 100 op onze giro voor Haïti. 

In mei konden wij naar Haïti E 125 overmaken.

Iedere gever namens de zendelingen: Hartelijk dank!

 

En weet u ... deze ondersteuning is meer dan ooit nodig!

 

Onze samenkomsten en Bijbelavonden gaan nog niet door!

 

Mijn spreekbeurten in de Bethel-gemeente in Utrecht op de 2e zondag van de maand beginnen weer in juli en augustus, 10.30 u.

 

Maar wij hebben Radio Groot Nieuws, de EO, Hour of Power

en Family 7 om naar te luisteren en naar te kijken!

De Bijbel zegt ons voor alle tijden:

    

    God is getrouw, Die niet zal gedogen, dat u boven   

    vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking

    ook voor de uitkomst zorgen!          1 Korinthe 10:13

 

     Wat een machtige Heer hebben wij!

Hij zegt: Ik geef hun Eeuwig Leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand roven!   Johannes 10:28

 

Zorggroep  Bestaat uit de broeders:

Peter Kerkhove - voorganger                      telefoon 030 - 228 30 34

Theo van Duin  - oudste/penningmeester            telefoon 030 - 603 54 63

Gironummer: NL49INGB0005145473 t.n.v. Evangelische Gemeenschap Bilthoven.

Ook op Internet vind u ons: WWW.evggembilthoven.nl.